Nechajte likvidáciu s.r.o. na nás

Zložitý proces likvidácie s.r.o. si vyžaduje množstvo úkonov, úsilia, energie, poznatkov z účtovníctva a práva a najmä času. Ak potrebujete svoju firmu zrušiť a „eseročka“ má dostatok majetku a prostriedkov na vysporiadanie všetkých záväzkov v plnej výške, môže sa začať jej likvidácia. Likvidáciu s.r.o. však môžete nechať kompletne na nás. My v ezmluva.sk vybavíme za vás všetky potrebné úkony a na vašich pleciach ostane už len zabezpečiť mimoriadnu likvidačnú účtovnú súvahu ku dňu začatia likvidácie spoločnosti, resp. ku dňu, ktorý predchádza dňu začatia likvidácie. Likvidácia sa začína zápisom likvidátora do obchodného registra. Druhé, čo si budete musieť nechať pripraviť sami vašimi účtovníkmi je účtovná závierku ku dňu skončenia likvidácie. Všetko ostatné zabezpečíme už my.

likvidácia sro

Proces likvidácie nie je zákonom časovo obmedzený. Obsahuje však niekoľko úkonov, ktoré je potrebné spraviť.

  1. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného spoločníka

Na tomto valnom zhromaždení sa schvaľuje zrušenie s.r.o. bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie. V zápisnici sa tiež vymenuje likvidátor, napríklad jeden z konateľov. Ak má spoločnosť iba jediného spoločníka je pri likvidácii potrebné len jeho písomné rozhodnutie.

  1. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri

Zápis urobí menovaný likvidátor a môže ho podať osobne alebo elektronicky. Vyžadovanými prílohami sú zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, prezenčná listina z tohto zhromaždenia a podpisový vzor likvidátora.

  1. Zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku

V Obchodnom vestníku oznámi likvidátor skutočnosť, že s.r.o. vstúpila do likvidácie a vyzve veriteľom na uplatnenie svojich pohľadávok, na čo je aj stanovená zákonná lehota.

stastna zena

  1. Oznámenie na daňovom úrade

Skutočnosti o likvidácii treba následne oznámiť aj na daňovom úrade a v prípade, ak má spoločnosť zamestnancov aj v Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

  1. Zápisnica zo záverečného valného zhromaždenia

Výsledkom tohto zhromaždenia by malo byť rozhodnutie spoločníkov o ukončení likvidácie a predloženie správ a účtovných závierok likvidátorom.

  1. Výmaz z obchodného registra

Až po týchto mnohých úkonoch je možné požiadať o výmaz z obchodného registra.

Obráťte sa nás a my to všetko pre vás radi pripravíme.